logotyp
Login

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - Chci být sám sebou

Charakteristika vzdělávacího programu


 Filozofie a hlavní cíle vzdělávacího programu

Samotný název ŠVP PV naší mateřské školy ,,Chci být sám sebou“ naznačuje, že se chceme zaměřovat na rozvoj osobnosti dítěte. Naše vize a filozofie vycházejí z impulzů humanistické psychologie, která vyjadřuje přesvědčení, že určující impulz našeho života-být osobností, stát se sám sebou-vyvěrá primárně z našeho svobodného rozhodnutí. Vývoj a osud tohoto impulzu se z velké části rozhoduje v dětství.

Podstatou našeho výchovného záměru je, aby si každé dítě uvědomovalo, že má svoji velkou hodnotu a nenahraditelné místo ve společnosti. Umožňujeme každému dítěti v něčem vyniknout a zažít pocit úspěchu.

Výchovu a vzdělávání chceme směřovat k podpoře základů určitých integrovaných osobnostních kvalit a vlastností, které se jeví jako podstatné vzhledem k obecným charakteristikám postmoderní doby i ke specifickým problémům české společnosti. K těmto kvalitám patří výchova k hledání smyslu života, orientace ve světě, pozitivní postoj k životu, výchova ke svobodě a odpovědnosti, výchova charakteru a zaměření osobnosti, adekvátní sebereflexe a citovost a citlivost. Směřování k těmto kvalitám je proces často celoživotní, ale základy se tvoří již v raném věku.

V naší práci a jejím plánování se snažíme dodržovat zásady, které se prolínají mnoha činnostmi a podporují rozvoj uvedených osobnostních kvalit.

 • Umožňujeme přímý prožitek v různých situacích
 • Zprostředkováváme poznatky ze všech oblastí lidského života
 • Snažíme se rozvíjet u dětí tvořivost a hledání různých cest řešení problémů
 • Podporujeme zdravý životní styl
 • Snažíme se dětem pomáhat v orientaci ve vlastních citech a jejich zvládání
 • Snažíme se rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí
 • Umožňujeme dětem svobodnou volbu činnosti a zároveň přebírání odpovědnosti za vlastní jednání
 • Směřujeme ke kooperativnímu jednání namísto soutěživosti
 • Vedeme děti k toleranci, vzájemné úctě a respektu k ostatním lidem a skupinám
 • Pomáháme dětem v přebírání různých sociálních rolí

 

Nejdůležitějším cílem naší školy je, aby k nám děti chodily rády, cítily se tu bezpečně a byly tu spokojené. Chceme dětem umožnit „prožití okamžiku“ a dát „čas na rozhlédnutí kolem sebe a zastavení u detailu“, navzdory dobovým trendům, které často vedou k přesycení, nadměrnému zatěžování dětí a jejich stresování.

 

Základními dokumenty, kterými se řídíme, jsou Úmluva o právech dítěte, Školský zákon, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a různé metodické materiály.

Všechny další cíle vycházejí z PVP PV a jsou s ním v souladu.

Hlavní metody a formy naší práce

Při volbě forem a metod výchovně-vzdělávací práce respektujeme tyto hlavní principy:

 • Rozvoj dítěte-vytváříme vhodné prostředí pro individuální pokrok každého dítěte vzhledem k jeho dispozicím a předpokladům
 • Subjekt-objektové pojetí dítěte-dítě má svůj vlastní vnitřní svět, prožívání a individualitu
 • Činnost-změny se odehrávají v procesu, činnosti, za pomoci zážitku

Mezi hlavní metody a formy naší práce patří:

 • Volná hra-spontánní činnost dětí, dítě si volí hru samo
 • Didaktické hry-hry s pravidly, které vyžadují průběžné řízení
 • Řízené činnosti-hudební, výtvarné, pohybové
 • Komunikační kruh-děti mají možnost hovořit o svých zážitcích, pocitech, nápadech na činnost, názorech, řeší různé situace a problémy
 • Párové učení-spolupráce ve dvojicích
 • Skupinová práce-učení v rámci menší skupiny, děti se zde učí spolupracovat, pomáhat si a společně směřovat k cíli
 • Prožitkové učení-osvojování poznatků formou přímého prožitku
 • Situační učení-učení v přirozených i navozených situacích
 • Sociální učení-přebírání rolí, nápodoba, poskytování pozitivních vzorů
 • Opakovací chvilky
 • Společné akce-kulturní akce, výlety
 • Oslavy
 • Společné akce s rodiči

K organizaci činností využíváme nejen naše třídy, ale také možností, které nám poskytuje okolí mateřské školy, především školní zahrada, přírodní prostředí parku Podvinní a blízké divadlo Gong.

Obsah vzdělávání

Obsah vzdělávání je v souladu s RVP PV uspořádán do integrovaných bloků. Témata integrovaných bloků, jejich vzdělávací cíle, okruhy nabízených činností a očekávané výstupy vycházejí z okruhů daných RVP PV. 

Integrované bloky

Integrované bloky, se kterými pracujeme, vycházejí z pravidelného střídání ročních období a přirozených změn v přírodě kolem nás. Děti mají možnost vycházet z poznatků a zážitků spojených s každodenní zkušeností ze změn v přírodním prostředí, jehož jsou součástí. Vycházíme z toho, že vývoj a utváření osobnosti probíhá v rámci prostředí, ve kterém probíhá, přírodního i kulturního.

 

Integrované bloky

Barevný podzim   Paní Zima   Rozkvetlé jaro   Veselé léto

umožňují širokou škálu volby podtémat a dávají prostor k fantazii jednotlivých pedagogů.

Průběžně také zařazujeme témata, která se týkají správného společenského chování ve společenských situacích přiměřených věku a zkušenostem dětí, protože v posledních letech sledujeme v této oblasti u dětí klesající úroveň základních pravidel chování. Témata čerpáme z knihy Ladislava Špačka „Dědečku, vyprávěj“, která obsahuje příběhy, které jsou zaměřeny na ohleduplnost, obětavost, lásku ke světu. Jednotlivá témata máme rozpracována na třídní úrovni a jsou součástí třídních plánů.

V rámci třídních vzdělávacích programů zařazujeme témata protidrogové prevence.

Do zdravotně preventivních aktivit se snažíme zařazovat prvky jógy.

 

 

Názvy integrovaných bloků, cíle a jejich obsah

Barevný podzim       

Témata:

  • Vítáme vás ve školce
  • Poznáváme školku
  • Zvykáme si na školku
  • Školka nás baví
  • Máme rádi ovoce a zeleninu
  • Chodíme rádi do lesa
  • Foukej, foukej větříčku
  • Co dělá pan Podzim
  • Vím, jak vypadám
  • Co dokáže lidské tělo
  • Jak jsem šikovný

Cíle:

  • Harmonický rozvoj dítěte
  • Zjištění znalostí a dovedností dětí
  • Seznámení s prostředím mateřské školy
  • Adaptace na prostředí mateřské školy nebo nové třídy
  • Získávání nových poznatků a dovedností
  • Seznamování s podzimním počasím, přípravou přírody na zimu, podzimními plody
  • Poznáváme jehličnaté a listnaté stromy, keře a jejich plody
  • Poznání a pojmenování částí těla
  • Prozkoumání možností lidského těla
  • Rozvíjení získaných dovedností
  • Posilování logického myšlení

Vzdělávací nabídka

-        

-         Rozvíjení komunikačních dovedností

-         Prověřování verbálních dovedností

-         Souvislé vyjadřování-popis obrázku, rozhovor

-         Seznámení se třídou, orientace v ní

-         Poznávání nových kamarádů, seznámení s jejich jmény, se značkou a se jmény učitelek

-         Upevňování pravidel chování k druhému

-         Pravidla chování ve spol. skupině

-         Vytváření pocitu bezpečí

-         Prověřování dovedností dětí-pěvecké, verbální, malířské

-         Vytváření příjemného klimatu ve třídě

-         Orientace v řádu MŠ

-         Řešení problémů a problémových situací

-         Rytmizace slov

-         Vzájemná poloha dvou předmětů s využitím předložek

-         Překládání papíru

-         Seznamování s dalším prostředím MŠ-kuchyň, ostatní třídy

-         Dodržování hygienických návyků

-         Sebeobsluha

-         Vytváření a upevňování pravidel chování v MŠ, včetně pravidel bezpečnosti

-         Dodržování základních pravidel zdvořilosti-pozdravit, požádat, poděkovat

-         Vyjádření pocitů a prožitků uměleckými prostředky-verbálně, hudbou, pohybem, výtvarně, dramaticky

-         Vytváření nejbližšího okolí- úklid, umístění hraček, výzdoba třídy a šatny

-         Poznávání a pojmenování předmětů kolem nás

-         Rozvíjení sluchového vnímání

-         Kresba lidské postavy

-         Pojmenování předmětů denní potřeby, rozšiřování znalostí o nich

-         Správné používání pomůcek

-         Rozvíjení jemné motoriky-mačkání papíru, navlékání korálků, grafomotorické cviky

-         Rozvíjení fantazie při výtvarných činnostech

-         Pozorování charakteristických znaků podzimu, změn v přírodě

-         Pozorování barevných proměn listů

-         Procvičování znalosti barev

-         Pojmenování ovocných stromů a jejich plodů

-         Rozšiřování poznatků o sklizni ovoce a zeleniny

-         Rozlišování pojmů ovoce x zelenina

-         Poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti, vůně

-         Poznávání rozdílu mezi listnatými a jehličnatými stromy

-         Pojmenování některých plodů lesních stromů a keřů

-         Správné chování v přírodě, ochrana životního prostředí

-         Sběr přírodnin, tvořivé činnosti s přírodninami

-         Pozorování změn počasí na podzim

-         Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví vzhledem k počasí

-         Třídění, řazení a porovnávání předmětů podle tvaru, barvy, velikosti

-         Tanec v souladu s hudbou a zpěvem

-         Pohybové vyjádření písně nebo reprodukované hudby-i klasické

-         Osvojování číselné řady do 6

-         Stříhání předkreslených tvarů

-         Malování podle vlastních představ

-         Vytrhávání papíru, nalepování

-         Vytváření skupin podle druhu, předem určené vlastnosti

-         Zdolávání překážek-překračování, přeskoky, lezení, podlézání, přelézání

-         Skupinový a samostatný zpěv

-         Chytání míče obouruč

-         Pojmenování částí těla

-         Pojmenování základních geometrických tvarů, činnosti s nimi

-         Poslech veršovaných pohádek

-         Dramatizace pohádek

 

  

Paní Zima

Témata:

  • Přijde Mikuláš
  • Školka se nám proměňuje
  • Těšíme se na Vánoce
  • Vánoce klepou na dveře
  • Sněží snížek, sněží
  • Postavil jsem sněhuláka
  • Mráz všude kolem nás
  • Půjdu k zápisu
  • Zvířátka a zima
  • Kam se, ptáčku, kam schováš
  • Máme tady Masopust
  • Pořád ještě vládne zima
  • Když zima odchází

Cíle:

  • Rozvíjení sociálního cítění
  • Rozvíjení estetického cítění
  • Probouzení představivosti a citů
  • Seznamování s tradicí Vánoc
  • Podněcování přirozené zvídavosti
  • Procvičování znalostí a dovedností
  • Objevování možností zimy
  • Pěstování vztahu ke zvířatům a jejich ochrana v přírodě
  • Seznamování se životem ptáků v přírodě
  • Poznávání lidových zvyků
  • Rozšiřování znalostí o tom, jak vypadá zima ve světě
  • Prohlubování znalostí o změnách v ročních obdobích

Vzdělávací nabídka:

-         

-         Činnosti zaměřené na poznávání lidových tradic a zvyků

-         Prohlubování citových vztahů mezi dětmi-přátelské vztahy, vzájemná pomoc

-         Manipulační činnosti s materiálem a pomůckami-stříhání, lepení, modelování, mačkání, skládání

-         Samostatné estetické sebevyjadřování-výzdoba třídy, výroba přáníček, dárků, masek

-         Výtvarné ztvárnění vlastních představ

-         Výrazný a kultivovaný přednes, zapamatování textu

-         Poslech příběhů s etickým obsahem a poučením, reprodukce obsahu

-         Rozlišování citového zabarvení v řeči a v mimice

-         Poznávání a pojmenování surovin pro přípravu jídla a cukroví

-         Sluchové a rytmické hry

-         Předčítání, prohlížení a „čtení“ knížek

-         Vytváření skupin předmětů, vyčlenění ze skupiny předmětu, který tam nepatří

-         Používání základních a řadových číslovek

-         Činnosti vyvolávající pohodu a veselí

-         Činnosti, které vyžadují samostatné vystupování a rozhodování

-         Společné hry a aktivity, příprava společných zábav

-         Návštěvy kulturních akcí

-         Vycházky zaměřené na nejbližší orientaci v místě, kde žijeme-park, radnice, obchodní centrum, sportovní areál, poliklinika, dětská hřiště atd.

-         Účast na akcích obce

-         Poznávání změn v přírodě v zimě

-         Seznamování se zimními sporty

-         Seznamování s volně žijícími zvířaty a péčí o ně v zimě

-         Rozšiřování slovní zásoby

-         Melodizace a rytmizace říkadel, hra na tělo

-         Skupinový zpěv, reakce na pokyn-začátek, konec, potichu, hlasitě

-         Porovnávání vlastností pohádkových postav

-         Seznamování s novými výtvarnými technikami

-         Třídění do skupin, sjednocování skupin

-         Určování velikosti a délky předmětů, určování nejdelší x nejkratší, nejvyšší x nejnižší

-         Přiřazování-pojmy více, méně, stejně

-         Procvičování skoků a poskoků, změny poloh a pohybů těla na místě

-         Rozvíjení odvahy a obratnosti

-         Improvizace na hudbu, procvičování orientace v prostoru

-         Tematická kresba s rozvržením děje na ploše

-         Kresba na základě citového prožitku

-         Výtvarné ztvárnění zimy

-         Rozeznávání, co je nesprávné a proč-nesmysly a nesmyslné situace

-         Souvislé vyprávění pohádky podle obrázků

-         Stříhání textilu

-         Rozšiřování poznatků o planetě Zemi

-         Pokusy se sněhem, ledem a vodou

-         Hod do dálky na cíl

-         Rozšiřování poznatků o střídání ročních období

-         Zdravotně zaměřené činnosti

-         Odpočinkové a relaxační činnosti

-         Spontánní a volné hry

 

Rozkvetlé jaro

Témata:

-         

-         Jaro, jaro, jaro už je tu

-         Nasedat a jedeme

-         Z pohádky do pohádky

-         Která první vykvete

-         Hody, hody doprovody

-         Hrajeme si se zvířátky

-         Naše rodina

-         Maminka má svátek

-         Moje město

-         Přijel kmotr z Poličky

 Cíle:

  • Získávání nových poznatků o jarní přírodě
  • Rozšiřování poznatků o počasí
  • Seznamování s dopravními prostředky
  • Upevňování získaných dovedností
  • Rozvíjení předčtenářských dovedností
  • Sledování probouzení jarní přírody
  • Seznamování s tradicí Velikonoc
  • Prohlubování citového vztahu ke zvířatům
  • Poznat a pojmenovat některá exotická zvířata
  • Umět posoudit vztah k vlastní rodině
  • Posilování citového vztahu k matce
  • Rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí
  • Rozšiřovat a upevňovat poznatky o Praze
  • Rozvíjení estetického cítění
  • Poznat a pojmenovat barvy a jejich odstíny

Vzdělávací nabídka:

-         

-         Užívání všech smyslů-vůně květin, barevnost a svěžest jarní přírody

-         Pozorování změn v přírodě

-         Květiny a stromy-pozorování, určování, rozšiřování poznatků o nich

-         Experimentování se semeny-setí, klíčení, podmínky růstu, péče o ně

-         Rozvíjení pohybových dovedností-vycházky do přírody, zdolávání terénu, hry s míčem, prolézání, přelézání, přeskoky

-         Náhodná pozorování zvířat a ptáků

-         Rozvíjení poznatků o domácích a exotických zvířatech, jejich mláďatech, jejich užitečnosti

-         Rozlišování počasí v jednotlivých ročních obdobích, všímat si změn počasí, pojmenování jevů

-         Experimentování s barvou

-         Přiměřené zacházení s různými druhy barev

-         Rozvíjení fantazie při výtvarných činnostech

-         Poslech, rozpoznání a reprodukce klasických pohádek

-         Rozlišování dobra a zla v pohádkách, využití mravního potenciálu pohádek

-         Prohlížení a „čtení“ knížek

-         Seznamování a reprodukce autorských pohádek

-         Dramatizace známých pohádek

-         Uplatnění fantazie při tvoření z písku

-         Skupinové a individuální hudební činnosti

-         Třídění, řazení, tvoření skupin, labyrinty, geometrické tvary

-         Zpěv s doprovodem hudebních nástrojů

-         Hudební hádanky

-         Vystřihování, lepení s důrazem na správné pracovní návyky

-         Pojmenování dopravních prostředků, jejich funkce, místo pohybu

-         Dodržování bezpečnosti při chůzi po chodníku a při přecházení vozovky, funkce semaforu, analýza nebezpečných situací a chování

-         Využití dopravního hřiště

-         Činnosti k rozvíjení tvořivosti

-         Řešení problémů

-         Estetické a tvůrčí aktivity

-         Seznamování s tradicemi Velikonoc-lidové zvyky, velikonoční tvoření

-         Procvičování výrazného přednesu-říkadla, verše

-         Sportovní hry-kooperace ve skupině

-         Péče o vypěstované rostliny

-         Hry pro rozvoj osobnosti

-         Procvičování správné výslovnosti

-         Výtvarné ztvárnění pocitů

-         Výroba dárečků pro maminky

-         Pojmenování členů rodiny, i širší rodiny

-         Používání všech slovních druhů

-         Rozšiřování poznatků o Praze

-         Znázornění věcí v prostoru

-         Vytváření složitějších prostorových staveb-kooperace ve skupině

-         Seznamování s historickou literaturou

 

Veselé léto

Témata:

  • Na zahradě u dědy
  • Letní louka a pole
  • Jak lidé pracují
  • Těšíme se na prázdniny
  • Cestujeme po světě
  • Barevný den
  • Hrajeme si s pohádkami

Cíle:

  • Získávání nových poznatků o letní přírodě a hmyzu
  • Seznámení s tím, co pěstujeme na zahrádce
  • Doplnit si znalosti o práci dospělých v rodině a okolí
  • Umět rozeznat nebezpečí, znát základní pravidla na ochranu zdraví
  • Posilování sebevědomí a adekvátní sebereflexe
  • Rozvíjení prostorové orientace

Vzdělávací nabídka:

-         

-         Předčítání autorských pohádek, reprodukce děje

-         Aktivní používání sloves

-         Sledování charakteristických rysů letního počasí, porovnávání s jinými ročními obdobími

-         Osvojování nových poznatků o květinách, hmyzu

-         Společné vystoupení

-         Skládání z papíru, přesné rýhování

-         Výtvarné ztvárnění zážitků z přírody

-         Výtvarné ztvárnění představ

-         Rytmická cvičení, hra na dětské nástroje

-         Poslech reprodukované hudby

-         Slovní hry, hádanky

-         Didaktické a námětové hry zaměřené na rozšíření poznatků o různých povoláních

-         Rozeznávání různých materiálů

-         Dramatizace, pantomima

-         Konstruování dle vlastní fantazie

-         Rozlišování nebezpečí ohně, elektrického proudu, v dopravě, otravy léky atd.

-         Sestavování tvarů podle předlohy i fantazie

-         Sledování daných cest, znázorňování cest, tvorba map, řešení labyrintů

-         Smyslové hry s ovocem a zeleninou

-         Řešení problémových situací

-         Pohybové hry, hry s míčem, vylézání a slézání, zdolávání překážek

-         Hry s vodou, hry s pískem, závodivé hry

-         Činnosti, které způsobují radost a spokojenost

-         Předčítání a sledování pohádek, které obohacují citovou stránku

 


Vzdělávací cíle u předškolních dětí (5-6 let) a u dětí s OŠD

Vzhledem k tomu, že děti potřebují po nástupu do školy určité specifické dovednosti z různých oblastí, zaměřujeme se v činnostech s předškoláky (5-6 let) také na rozvoj těchto dovedností. Zjednodušeně by se dalo říci, že jde o dovednosti, které připravují na výuku trivia, běžnou komunikaci ve škole a přiměřenou samostatnost.

 

Jemná motorika a grafomotorika

 • Manipulace s drobnými předměty, vytrhávání papíru
 • Uvolňování ruky
 • Správné držení tužky
 • Lehké držení tužky bez přítlaku
 • Sledování laterality dětí

Řeč a komunikace

 • Rozvíjení slovní zásoby
 • Sledování výslovnosti, gymnastika mluvidel a dechová cvičení (nácvik   a nápravu provádí logoped)
 • Rozvíjení  předčtenářských dovedností

-         Pochopení principu čtení-čte se zleva doprava a shora dolů

-         Rozvíjení fonemického uvědomění-odlišnost slov, rozpočitadla, tvoření rýmů, rozklad slov na slabiky, rozpoznání první a poslední hlásky ve slově

-         Psaní vlastního jména

 • Porozumění instrukci
 • Adekvátní komunikace s dospělými a vrstevníky-základní pravidla společenského chování (pozdravit, požádat, poděkovat), umět vyjádřit své přání nebo názor

Rozumová stránka

 • Třídění
 • Přiřazování
 • Posloupnost
 • Početní představivost
 • Určení vzájemné polohy dvou předmětů, určení vpravo-vlevo
 • Schopnost zapamatování

 

Sociální a emoční stránka

 • Samostatnost, zvládnutí odloučení od rodiny, matky
 • Navázání kontaktu
 • Schopnost se podřídit
 • Práce na vyzvání, někdy bez ohledu na lákavost
 • Dokončení započaté činnosti
 • Odložení příjemné činnosti na pozdější dobu
 • Schopnost zabavit se sám sebou

Úroveň těchto dovedností a jejich individuální rozvoj u jednotlivých dětí sledujeme a v případě potřeby konzultujeme s rodiči.

Děti s OŠD mají individuální vzdělávací plán, který je pro každé konkrétní dítě s OŠD vypracován na základě závěrů poradenského zařízení (pokud jsou k dispozici), rozhovoru s rodiči a pedagogické diagnostiky učitelky. Tento plán obsahuje oblasti, kterým je třeba u konkrétního dítěte věnovat zvláštní pozornost, plánované metody rozvoje a plán rozvíjejících aktivit. Tématicky tento plán vychází z třídního vzdělávacího programu.

 

Třídní vzdělávací program

S uvedenými integrovanými bloky a jejich tématy, cíli a okruhy činností dále pracují učitelky na třídní úrovni. Z aktuálního integrovaného bloku si volí témata, která si rozpracují do jednotlivých podtémat. Může využít všechna témata nebo jen některá. Může si také vložit nové téma, které bude v daném období aktuální. Podstatné je, aby zachovala celistvost obsahu, v činnostech s dětmi směřovala k daným cílům a volila činnosti z různých oblastí podle tabulky inteligencí dle Gardnera.

Součástmi třídního vzdělávacího programu jsou rozpracovaná témata a podtémata, evaluační tabulky (viz. kapitola 7. Evaluační systém školy), záznamové archy dětí, autoevaluace učitelek a záznamy o dětech. Jedná se o interní dokumenty, nejsou veřejnou součástí ŠVP PV.

Aktuální vzdělávací plány učitelky vyvěšují v šatně, aby se s nimi mohli seznámit rodiče.
Dílčí projekty a programy

V naší mateřské škole probíhá:

 • Angličtina, 1x týdně 30 min. (dotovaná městskou částí Praha 9)
 • Předplavecký výcvik v bazénu Lagoon-plavecká škola Delfínek ( 1. pololetí)
 • Jarní škola v přírodě

Jsme zapojeni do projektu

 • Smart kids „Zdravý úsměv“
 • „Zelená škola“
 • „Nemocnice pro medvídky“

Spolupracujeme s agenturou Kroužky, která zde pořádá tyto kroužky:

 • Sportovní hry
 • Tanečky
 • Divadlo a dramatika
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign