Login

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Docházka a způsob vzdělávání v mateřské škole

Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

                Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte žáka do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence.

                Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 Individuální vzdělávání

 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě :

v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě   cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

                Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 

Informace pro rodiče přijatých dětí:

Nástup do MŠ je 1. 9. 2017 od 7,00 hodin do 8,00 hodin ( doba je pro děti, které se budou adaptovat na nové prostředí ).

Zaměstnaní rodiče přivedou děti dle potřeby od 6,30 do 8,30 hodin ( potom se MŠ zamyká ).

  1. 1.den dejte dětem pohodlné oblečení, bačkůrky a kapesník pro případné slzičky.
  1. Adaptaci si budete domlouvat přímo s kmenovou paní učitelkou.
  1. Rodiče obdrží v den nástupu Rozhodnutí o přijetí, přihlášku ke stravování  a pokyny k platbám na školní rok 2017/2018.
  1. V průběhu září se bude konat informativní schůzka , na které se dozvíte všechny potřebné informace, seznámíte se s řádem MŠ a zvolíte zástupce do Rady rodičů.
  1. Všechny děti jsou přijaté k celodennímu provozu. V případě podané žádosti o individuální vzdělávání předškolních dětí, budou zákonní zástupci vyzváni  1. týden v září  ke konzultaci a k  předání ind.plánu povinného předškolního vzdělávání.
  1. Poslední týden v srpnu budou na nástěnce zveřejněny seznamy dětí a tříd.
  1. V případě opožděného nástupu, nebo úplného odhlášení dítěte z MŠ, které musí být písemné , nás prosím informujte neprodleně. Předejdete tak komplikacím, které souvisejí s úhradou za předškolní vzdělávání. Řádně neodhlášené děti jsou nadále vedeny ve stavu přijatých dětí pro daný školní rok a zákonní zástupci jsou povinni uhradit poplatek za předškolní vzdělávání.                                                                                  Provozní poplatek 1 000,-Kč a stravné 34,-Kč a děti předškolního věku 36,-Kč.
  1. Další informace se dozvíte přímo od kmenové paní učitelky  v den nástupu.
  1. Prosíme rodiče, aby důkladně a  pravidelně sledovali zveřejněné informace na našich stránkách.     

                              

www.mskovarska.cz

Žádáme zákonné zástupce o seznámení s těmito dokumenty MŠ:

Školní řád MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Provozní řád ŠJ

 

 Tel.č. ředitelna  266 31 44 95

 Tel.č. pí hospodářka  266 310 461

 Mob. tel.: 725 914 416

 Fax  266 311 431

 E – mail  ms.kovarska@seznam.cz

www.mskovarska.cz                         Na vaše děti a spolupráci s Vámi se těší kolektiv MŠ

 

 

Stanovená úhrada za předškolní vzdělávání v MŠ Kovářské na školní rok 2017/2018

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

Pro školní rok 2018/2019 je dle vyhlášky 43/2006 Sb., stanovena úhrada za předškolní vzdělávání 1 000.- Kč měsíčně na č.ú. 23 13 20 81/0100

Bezúplatné vzdělávání pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, se poskytuje vzdělávání bezúplatně.

 

 

 

V Praze 21.6.2018                                                            Bc. Martina Štefková

                                                                                        ředitelka školy

Školní řád

Vážení rodiče,
prosíme věnujte pozornost novému školnímu řádu, který najdete v sekci "Řády a směrnice". Najdete v něm důležité informace ohledně povinného předškolního vzdělávání.


Způsob omlouvání předškolních dětí

Vážení rodiče!

V souvislosti s povinnou školní docházkou byl zaveden email, který je určen pro omlouvání dětí v předškolních třídách.

Tento způsob omlouvání platí pouze pro děti, kterých se týká povinná předškolní docházka (rok před zahájením povinné školní docházky).

 

email: mskovarska.omluvenky@gmail.com

 

Prosíme rodiče, aby děti omlouvali na tento email ve tvaru:

- jméno a příjmení,

- třída,

- nepřítomnost „Od“ – „Do“,

- důvod nepřítomnosti (nemoc, lékař, rodinné důvody…).

 

Nadále je možné dítě omluvit telefonicky, je však nutné dodatečně odeslat email s uvedenými informacemi.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

NÁSTĚNKA

Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign