Login

NOVINKY

 

Městská část Praha 9

Ing. Zdeněk Davídek

Radní pro školství a evropské fondy městské části

 

 
 
  POSTUPNÉ UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ MČ PRAHA 9 K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL V OMEZENÉM REŽIMU

 

MČ Praha 9 jako zřizovatel mateřských škol přistupuje k postupnému uvolňování opatření při obnovení provozu MŠ, přijatých ke dni 18. 5. 2020.

Důležité upozornění: Plný provoz MŠ zatím není možný z důvodu omezených personálních kapacit. Ředitelky MŠ nemají vždy k dispozici všechen personál; přijmout tudíž mohou jen tolik dětí, o kolik se mohou skutečně postarat s ohledem na doporučená epidemiologická  opatření.

Proto musíme nadále zachovat regulační kritéria pro přednostní umísťování, přestože se státní orgány proti nim vymezují a zodpovědnost přenáší na zřizovatele.

Přednost při přijímání mají:

 • Děti plnící povinnou předškolní docházku, a to na dobu stanovenou pro povinné předškolní vzdělávání ve školním řádu mateřské školy (např. od 8.30 do 12.30). Poznámka: celodenní pobyt v MŠ může povolit ředitelka v případě, že jí to personální situace umožňuje.
 • Po umístění povinných předškoláků děti zaměstnaných rodičů.

Pokud budou v mateřské škole další volná místa, může ředitelka přijmout všechny děti do naplnění disponibilní kapacity (tedy nikoli schválené kapacity MŠ, nýbrž takové, kterou má k dispozici s ohledem na personální možnosti školy).

Organizace obnovení omezeného provozu MŠ :

 • Od 25.5.2020 budou v provozu nadále všechny Mateřské školy zřizované MČ Praha 9.
 • Provozní doba bude upravena dle potřeby a podmínek jednotlivých MŠ
 • Za měsíc květen nebude úplata za předškolní vzdělávání (školné) účtována
 • V měsíci červnu bude pro děti navštěvující MŠ úplata standardní

 

Povinností zákonného zástupce je:

 • Nahlásit potřebu hlídání dítěte na týden od 25.5. do 29.5., a to nejpozději do 22.5. 8:00 hod. na email mateřské školy  ms.kovarska@seznam.cz
 • Nahlásit každý další týden vždy do středy 15:00 hod. e-mailem zájem o hlídání dítěte v MŠ na následující týden a přibližné denní časové rozmezí.
 • Před prvním nástupem do MŠ vyplní rodiče (zákonní zástupci) prohlášení o bezinfekčnosti

Prosíme rodiče, kteří se rozhodnou neposílat své dítě konce školního roku 2019/2020 do MŠ, aby tuto informaci sdělili ředitelce MŠ.

 

Přijatá opatření mateřské školy:

 • Každý den zákonní zástupci nahlásí MŠ, zda nedošlo ke změnám ve zdravotním stavu dítěte a členů domácnosti nebo skutečnost, že nejsou zařazeni do karantény
 • Zákonní zástupci nebudou mít přístup do prostor umývárny ani do třídy
 • Ve společných prostorách při přivádění a odvádění dětí musí mít zákonní zástupci zakryté dýchací cesty, pokud vláda ČR, případně Ministerstvo zdravotnictví mezitím nerozhodnou jinak.

 

Věříme, že pečlivě zvážíte nutnost přítomnosti dítěte v MŠ.

            Pevně doufám, že se nám společně podaří situaci s COVID 19 zvládnout. Ačkoliv se situace zatím vyvíjí příznivě, neví nikdo, jaký bude další vývoj. Pokud epidemie neodezní definitivně a nelze vyloučit její návrat, ač chceme, nemůžeme garantovat plné obnovení provozu MŠ v rozsahu a v podmínkách před COVID 19.

 

 

Praha 20. května 2020                                     Ing. Zdeněk Davídek

                                                                          radní MČ Praha 9                               

                      

POKYNY K MIMOŘÁDNÉMU PROVOZU V DOBĚ OD 25.5. DO 26.6.2020

První nástup nahlaste nejpozději do středy předchozího týdne(tento týden je výjimka - přihlášení do pátku 22.5.2020 do 8,00hodin - nutnost objednání stravy), do emailu uveďte předpokládanou docházku do 26.6.2020 s časovým rozmezím.

Pro děti plnící  povinnou předškolní docházku je stanovena doba od 8,30 do 12,30hodin(týká se mateřské dovolené, rodičovské dovolené, čerpající OČR, pracující z domova).

Předškoláci pracujících rodičů mohou pobývat v v MŠ po celou dobu provozu tj 7,00 - 16,00hod.
Mladší děti, které budou v červnu docházet do MŠ, platí školné 1000,- Kč, předškoláci školné neplatí.
Rodiče v den prvního nástupu přinesou Prohlášení o bezinfekčnosti s aktuálním datem.

Děti budou v pevně daných skupinách ve třídě, spojovaly by se pouze v mimopřádných situacích a na zahradě školy.
Věříme, že pečlivě zvážíte nutnost přítomnosti dítěte v MŠ. Péče o děti v MŠ do konce června 2020 je zamýšlena jako pomoc těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Organizační pokyny

Před vchodem do MŠ je nutné dodržovat odstupy 2 metry.

Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně tak, aby bylo zamezeno setkávání se v prostorách MŠ - je nutno počítat se zdržením při předávání dětí.

Udržování 2m odstupu mezi osobami v šatně mateřské školy.

Dítě může doprovázet jen jedna osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí dítěte bez zbytečného zdržování se v prostorách mateřské školy.

Při vstupu je  povinné provést desinfekci rukou bezoplachovým roztokem, který je k dispozici v prostorách MŠ.

Dětem bude před vstupem do budovy měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší než 37°C, nebude do MŠ přijato.

Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění.

V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.

Doprovázející osoba i dítě musí mít roušku ve společných prostorách MŠ, dítě si sundá roušku při vstupu do třídy a rodiče roušku uloží do skříňky do sáčku.


Prohlášení o bezinfekčnosti v omezeném režimu

Žádosti o potvrzení OČR pište na e mail MŠ případně ŠJ.
V nejbližším možném termínu vám odpovíme.

 

 

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

NÁSTĚNKA

Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign