logotyp
Login

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 

Vážení rodiče,

Vzhledem k enormnímu nárůstu cen potravin, jsem nucena od  1. 5. 2022 zvýšit cenu za stravu z nynějších 40,- Kč na 43,- Kč a u 7letých z 42,- Kč na 45,- Kč.

Prosím zvyšte si trvalý příkaz u stravného z 840,- Kč na 903,- Kč a u 7letých z 882,- Kč na 945,- Kč.

 

Děkuji za pochopení.

Eva Voborníková, hospodářka MŠProvozní řád školní jídelny

 

Vyplývá z :

. Vyhlášky ministerstva školství č. 210/2017 Sb., o školním stravování

. Vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích.

. Vyhláškou 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb.,  a vyhláškou 17/2015 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

 

Příprava stravy se řídí výživovými normami stanovenými pro školní stravování.

 

Pestrost a vyváženost stravy / plnění tzv. spotřebního koše/ a dodržování hygienických předpisů jsou předmětem kontroly České školní inspekce, Hygienické stanice hl. m. Prahy a zřizovatele MČ Praha 9.

 

Součástí každého jídla je nápoj a během celého dne mají děti k dispozici pitný režim.

 

Velikost porce zohledňuje věk dítěte, dítě s OŠD má větší porci od níž se odvíjí výše úhrady.

 

Organizace provozu stravování

 

. Školní jídelna MŠ Kovářská zajišťuje stravování dětí MŠ Kovářská a zaměstnanců školky

. Provoz ŠJ 7 – 15 hod.

. Bankovní spojení 27 – 72 28 09 02 27/0100

Variabilní symbol používaný u platby dostane zákonný zástupce na počátku školního roku a je platný po celou dobu docházky dítěte do MŠ

. Informace a dotazy jsou na adrese sjkovarska@volny.cz nebo na tel. 266 310 461

 

Výdejní doba

 

. Přesnídávka  8,45 – 9,15

. Oběd             11,45 – 12,15

. Svačina         14,45 – 15,15

 

. pí. učitelky vydávají dětem tak, aby je vedly co nejvíce k samostatnosti a dodržovaly časové odstupy mezi jídly.

. Podávání svačin dětem vychází z průběhu a organizace činností a umožňuje tak časovou flexibilitu. Na děti nespěcháme a nenutíme je k dojídání jídla.

. Dbáme však, aby dítě přijímalo dostatek tekutin.

 

Podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci

 

. Dítě má nárok na zvýhodněnou stravu/tj. náklady na potraviny/ pouze první den nemoci, dále není možné odebírat stravu. Pokud se zástupce dítěte domluví s hospodářkou MŠ je možno odebrat 1. den nemoci stravu ve ŠJ od 11, 20 do 11, 35 hodin pouze do vlastních čistých nádob.

 

 

 

Jídelníček:

Je vyvěšen vždy na každé třídě na nástěnce, a také na webových stránkách. Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy a spotřebního koše dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Při realizaci jídel, dle jídelního lístku si vyhrazuje školní jídelna právo na změny v případě potřeby.

Strava je výhradně konzumována v MŠ, s výjimkou danou vyhláškou č. 107/2005 Sb. §4 odst. 9 (První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt mimo školu nebo školském zařízení.).

Pitný režim:

Je zajišťován ráno /od 7:00 hod/ pí. učitelkami na každé třídě. Během dne je doplňován čaj, voda. Děti se mohou kdykoliv během dne podle potřeby napít.

 

 

Způsob přihlašování a odhlašování obědů během školního roku

 

. Každý strávník je rozhodnutím o přijetí do MŠ přihlášen i ke školnímu stravování.

. Zvláštní dietu, kterou nemůže ŠJ připravit, rodič dodává ve svém obalu pí. učitelce, která ji uloží do lednice určené ke třídě a poté je v určený čas případně ohřáto v MT a expedováno. Dieta musí být doložena lékařským potvrzením.

. Případné změny v jídle dietářů, konzultuje rodič s hospodářkou MŠ nebo hlavní kuchařkou a jídlo je poté připravováno odděleně / např. mleté maso bez vajec, apod. /

. Na dobu prázdnin nebo v době omezení provozu MŠ rodič přihlašuje dítě předem ve třídě u učitelky. O této skutečnosti jsou rodiče předem informováni.

. Odhlášení docházky se provádí ústně u pí. učitelky, zápisem do sešitu v šatně dětí případně telefonicky do 8 hodin týž den ráno na kmenové třídě.

. Při odchodu po obědě se odpolední svačina odčítá.

 

 

Způsob a termíny placení

 

. Platba za stravné i školné se provádí bezhotovostně na čísla účtů, která Vám byla předána na začátku šk. roku. Ve vyjímečných případech lze po domluvě s hospodářkou školy platit i v hotovosti v předem domluveném termínu.

. Záloha na stravné je 840,- Kč a 7leté 882,- Kč.

Rozpis ceny stravného pro školní rok 2017/2018

Děti 3-6 let                                                     Děti 7leté

Přesnídávka    11,- Kč                                   12,- Kč

Oběd               21,- Kč                                   22,- Kč

Svačina             8,- Kč                                     8,- Kč

 

Celkem           40,- Kč                                   42,- Kč

. Veškeré změny týkající se platby /změna č. účtu, případně stravovacího režimu/ jsou rodiče povinni neprodleně hlásit vedoucí ŠJ.

. Roční vyúčtování bude prováděno v měsících červenci nebo srpnu.

  Nezaplacení v termínu tj. do 14ti dnů následujícího měsíce je porušením Školního řádu a po písemném vyrozumění může mít za následek vyloučení z MŠ. 

 

 

Dietní stravování

Dietní stravování se řídí dle vyhlášky 17/2015 o školním stravování a vyhlášky 463/2011, která se mění v § 2 a za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5.

Donášet stravu dítěti z domova a poskytovat stravu dle individuálních potřeb dítěte (například z důvodu alergie dítěte, dietní omezení atd.) lze pouze na základě potvrzení od registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Pokud není v možnosti školní kuchyně vařit dietní stravu, mají rodiče možnost stravu v nádobách k tomu určených stravu donášet, pokud je školní jídelna schopna dietní stravu připravit je ŠJ nucena stanovit zvláštní normativ pro vaření dietní stravy. Při dietním stravování bude školkou zajištěn nutriční terapeut. Strava, která bude přinesena, bude na zvláštním tácku v lednici s označením jména dítěte. 

.

 V případě potřeby si MŠ vyhrazuje právo dle ekonomických potřeb zaúčtovat závazně přihlášenou stravu, zejména při prázdninovém provozu.

 

 

Platnost: od 1. září 2021

 

 

Renata Šindelářová                                                   Eva Voborníková

Zastupující ředitelka MŠ                                           Hospodářka MŠ

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign