Login

Pro rodiče přijatých dětí

Docházka a způsob vzdělávání v mateřské škole

 

                Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.    Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního  vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

                Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte žáka do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence.

                Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 Individuální vzdělávání

 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě :

v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě   cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

                Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

 

 

 

Informace pro rodiče přijatých dětí:

Nástup do MŠ je 2. 9. 2019 od 7,00 hodin do 8,00 hodin ( doba je pro děti, které se budou adaptovat na nové prostředí ).

Zaměstnaní rodiče přivedou děti dle potřeby od 6,30 do 8,30 hodin (potom se MŠ zamyká ).

 1.den dejte dětem pohodlné oblečení, bačkůrky a kapesník pro případné slzičky.

 2. Adaptaci si budete domlouvat přímo s kmenovou paní učitelkou.

 3. Rodiče obdrží v den nástupu Rozhodnutí o přijetí, přihlášku ke stravování  a pokyny k platbám na školní rok 2019/2020.

 4. V průběhu září se bude konat informativní schůzka , na které se dozvíte všechny potřebné informace, seznámíte se s řádem MŠ a zvolíte zástupce do Rady rodičů.

5. Všechny děti jsou přijaté k celodennímu provozu. V případě podané žádosti o individuální vzdělávání předškolních dětí, budou zákonní zástupci vyzváni  1. týden v září  ke konzultaci a k  předání ind.plánu povinného předškolního vzdělávání.

 6. Poslední týden v srpnu budou na nástěnce zveřejněny seznamy dětí a tříd.

 7. V případě opožděného nástupu, nebo úplného odhlášení dítěte z MŠ, které musí být písemné , nás prosím informujte neprodleně. Předejdete tak komplikacím, které souvisejí s úhradou za předškolní vzdělávání. Řádně neodhlášené děti jsou nadále vedeny ve stavu přijatých dětí pro daný školní rok a zákonní zástupci jsou povinni uhradit poplatek za předškolní vzdělávání.                                                                              Provozní poplatek 1 000,-Kč a stravné 34,-Kč a děti předškolního věku 36,-Kč.
Další informace se dozvíte přímo od kmenové paní učitelky  v den nástupu.

Prosíme rodiče, aby důkladně a  pravidelně sledovali zveřejněné informace na našich stránkách.     

www.mskovarska.cz

Žádáme zákonné zástupce o seznámení s těmito dokumenty MŠ:

Školní řád MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Provozní řád ŠJ

 

 Tel.č. ředitelna  266 31 44 95

 Tel.č. pí hospodářka  266 310 461

 Mob. tel.: 725 914 416

 Fax  266 311 431

 E – mail  ms.kovarska@seznam.cz

www.mskovarska.cz                        

Na vaše děti a spolupráci s Vámi se těší kolektiv MŠ

 

Nástup dítěte do MŠ

 

Adaptační období

Naším cílem je, aby adaptační období, které slouží k ověření schopnosti dítěte přizpůsobit se podmínkám MŠ proběhlo úspěšně a dítě mohlo dále pokračovat v pravidelné docházce do MŠ. Zejména 3-leté děti, které jsou poprvé odloučeny od rodičů mohou mít určité problémy (pláč, odmítání jídla…). Většinou to je jen zkouška nervů rodičů. Postupná adaptace je tím nejlepším řešením. O vhodném adaptačním plánu se domluvíte s učitelkou ve třídě. Přizpůsobte adaptaci i nástup do zaměstnání.

Co by mělo zvládnout dítě při nástupu do MŠ

U dětí, které nastoupí do mateřské školy se předpokládá, že jsou samostatné přiměřeně k svému věku.

3 - leté dítě by mělo umět:

 • Obouvat a zouvat bačkory a boty (tkaničky zaváže paní učitelka)
 • Poznat si své oblečení (vše je nutné podepsat)
 • Oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • Samo se najíst lžící
 • Vydržet sedět při jídle u stolu
 • Pít ze skleničky, hrnečku
 • Umývat si ruce mýdlem, utírat se, ovládat kohoutek nebo pákovou baterii (děti chodí na WC také samostatně)
 • Používat záchod – včas si dojít, pleny jsou nepřípustné
 • Používat kapesník, vysmrkat se
 • Zvládat chůzi po schodech

 Prosíme

 • Všechno oblečení i jeho součásti by měly být funkční – zipy, knoflíky atd.
 • Kupujete-li obuv, vyberte takovou, kterou si dítě dokáže samo obout.
 • Oblečení a obuv by mělo být dostatečně velké a čisté

Není vhodné dávat dětem do MŠ

 • Různé cennosti – řetízky, prstýnky – možnost poranění, ztráty
 • Deštník – možnost poranění
 • Věci, kterými by se mohlo dítě poranit
 • Žvýkačky, bonbóny

Co bude dítě do MŠ potřebovat

 • Bačkory, ne pantofle
 • Náhradní spodní prádlo, ponožky, punčocháče, tričko….. (i větším dětem se může stát, že se polijí)
 • Jednoduché oblečení do třídy
 • Oblečení na pobyt venku (v kapse bundy či kalhot kapesník), musíte počítat s tím, že se děti mohou venku ušpinit
 • V zimě rukavice připevněte na šňůrku nebo gumu k bundě
 • Pyžamo
 • Prosíme přizpůsobit oblečení ročnímu období a také myslet na to, že dítě nesmí mít stejné oblečení do třídy i na pobyt venku.

Všechny věci je nutné podepsat příjmením dítěte!!!

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

NÁSTĚNKA

Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign