logotyp
Login

INFORMACE K ZÁPISU

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021PRAVIDLA Přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání
do MŠ Kovářská 1790, Praha 9, 190 00

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 Pravidla přijímání dětí do mateřské školy vycházejí z hlavního účelu činnosti mateřské školy ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kterým je uspokojování potřeb občanů Městské části Praha 9. K naplňování tohoto účelu Mateřská škola Kovářská 1790,Praha 9,190 00 jako předškolní zařízení zřizované Městskou částí Praha 9 podle uvedeného ustanovení zákona:

 1. napomáhá ke skloubení rodinného a pracovního života občanů Městské části Praha 9,

 2. poskytuje předškolní vzdělávání, které v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.I. Důležité informace:

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve všech MŠ Prahy 9 v období od : 2.5. – 11.5.2020Všechny níže potřebné doklady k zápisu je možné doručit MŠ pouze následujícími způsoby:

 • do datové schránky mateřské školy : 24nr85w

 • poštou

 • podáním v zalepené obálce do schránky určené pro zápis do MŠ (bude umístěna u vstupu do MŠ) 

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) • Nezbytnou podmínkou pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je dále dodržení požadavku stanoveného v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Tato povinnost neplatí pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.( (§ 34 odst. 1 školského zákona).

 

 • Povinnosti spádové mateřské školy plní ta MŠ, kam je dítě přijato.

 • Vzhledem k tomu, že je mateřská škola povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech (§ 29 odst. 2 školského zákona), je nezbytné, aby rodiče (zákonní zástupci) uvedli ve formuláři evidenčního listu do kolonky „Informace o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech dítěte a jiná důležitá sdělení o dítěti“ informace o všech skutečnostech, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.

 • Aby mohla mateřská škola poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nárokové podpůrné opatření, je nezbytné, aby zákonní zástupci sdělili při zápisu všechny skutečnosti, které mohou takový nárok zakládat, a aby si sami aktivně zajistili vystavení doporučení u příslušného školského poradenského zařízení. Pokud tak neučiní a zjistí se, že mateřská škola nemůže bez přiznání podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga garantovat bezpečnost a ochranu ostatních dětí
  i dítěte samotného
  : NEBUDE DÍTĚ NAVŠTĚVOVAT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DO DOBY, NEŽ MATEŘSKÁ ŠKOLA ASISTENTA ZÍSKÁ.II. Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ:

 • Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem (v případě cizinců s místem povolení k dlouhodobému pobytu) a alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území Městské části Praha 9 (Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez a část Hloubětína) - viz mapa http://www.praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/materske-skoly

Způsob určení přijetí: Pořadí přijatých dětí se určuje dle data narození dítěte sestupně (od nejstaršího k nejmladšímu).

 • V případě volné kapacity se přijímají děti bez trvalého pobytu a bez trvalého pobytu alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území Městské části Praha 9. Způsob určení přijetí: Pořadí přijatých dětí se určuje dle data narození dítěte sestupně (od nejstaršího k nejmladšímu).

 • V případě shodného data narození na poslední volné místo pro naplnění kapacity MŠ, bude uplatněna metoda losování. Pro zajištění spravedlnosti a transparentnosti losování proběhne za účasti ředitelky MŠ a zástupce zřizovatele MČ Praha 9.

 • Ředitel mateřské školy rozhodne o přijetí dítěte (uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).III. Doklady nutné pro přijetí:

Rodiče (zákonní zástupci) doručí k zápisu tyto doklady:

 • Kompletně vyplněnou žádost

 • Kopii očkovacího průkazu + Čestné prohlášení o očkování dítěte

 • Vyplněný evidenční list - 1. stranaDalší případné doklady (pro ty, jichž se to týká):

 • Písemné Vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP nebo SPC) pro případný vznik nároku na podpůrná opatření u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.

 • Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou.

 • Oznámení o individuálním vzdělávání.

 • Rozhodnutí soudu o výkonu rodičovských povinností a práv.V případě přijetí do MŠ (rodiče-zákonní zástupci) doručí do MŠ nejpozději do 28.8.2020, 2. stranu evidenčního listu s vyjádřením lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a s vyjádřením lékaře o povinném očkování.Poznámky a upozornění

Pokud zákonný zástupce nedoloží v požadovaném termínu 2. stranu evidenčního listu s vyjádřením lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a s vyjádřením lékaře o povinném očkování, bude zahájeno řízení podle § 100 zákona 500/2004 Sb., správní řád (obnova řízení). Výsledkem bude zrušení Rozhodnutí o přijetí a vydání Rozhodnutí o nepřijetí.

Nahlížení do spisu ve smyslu § 36 a § 38 zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, bude možné po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ.O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádostí, ale pouze výše uvedená kritéria.

V Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ, které bude doručeno zákonnému zástupci, obdrží registrační číslo dítěte.

V případě přijetí dítěte do MŠ se za datum doručení Rozhodnutí o přijetí ve smyslu § 183 školského zákona považuje datum zveřejnění na webu MŠ a veřejně přístupné vývěsce  MŠ.

V případě nepřijetí dítěte do MŠ obdrží žadatel (zákonný zástupce), písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte (poštou nebo do osobní datové schránky).

Požadavek trvalého pobytu nejen dítěte, ale i alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) má zamezit účelovému, ryze formálnímu přihlašování dětí, jejichž skutečné bydliště není na území MČ Praha 9.

Důležité upozornění k vyznačení preference mateřské školy v žádosti o přijetí:

Upřednostnit lze pouze JEDNU mateřskou školu. Pokud zákonní zástupci uvedou více než jednu preferenci, nebude brán zřetel na žádnou.Sběr a zpracování osobních údajů

MŠ má povinnost zpracovávat osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců za účelem zajištění předškolního vzdělávání podle legislativních požadavků:

 • zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (§ 28, § 147, § 183c);

 • zákona č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví (§ 79);

 • zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů;

 • vyhlášky č. 364/2005 Sb., vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení;

 • vyhlášky č. 14/2005 Sb., vyhláška o předškolním vzdělávání;

 • nařízení EU 2016/679 (GDPR), obecné nařízení o ochraně osobních údaj (čl. 6 odst. 1 písm. a), e) a f));

 • zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 11 - § 16).

Zákonní zástupci dětí jsou povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání podle § 22 odst. 3 písm. zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).MŠ poskytuje informace o zpracování osobních údajů na https://www.praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/ochrana-osobnich-udaju-pro-zs-a-ms-mc-praha-9/rodicePraha 9. 4. 2020                                        Ředitelka MŠ: Renata Šindelářová

 

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign